Kulturmiljö i skolan

Österbottniska fornforskningssällskapet drar enligt efterfrågan projektet Kulturmiljö i skolan. Målet har varit att skapa intressanta skolprogram.

Programmet erbjuder ett paket där skolorna får bekanta sig med fornlämningar och kulturarv i den egna närmiljön. Paketet skräddarsys för varje skola men kan exempelvis bestå av följande delar; ett besök på skolan av en arkeolog, ett självständigt arbete då eleverna forskar i den tidsperiod de har valt som tema, exkursion till närbelägen kulturmiljö och till sist en upplevelsdag.

Tanken är alltså att man arbetar med en speciell tidsperiod. Allra helst ska man utnyttja skolans närmiljö så att man knyter an till de fornlämningar eller det byggnadsarv som finns i skolans närhet.

På så vis förankrar man kunskapen i skolans närmiljö och gör eleverna uppmärksamma på vikten av att vara rädda om sitt kulturarv. Vi samarbetar även med andra föreningar.

Föreningen har också ett rekvisitalager som har klassuppsättningar med rekvisita.